Thông báo chốt danh sách cổ đông để Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Chi tiết

CV số:01/2013/BC-HANOI CITY JSC (Báo cáo tình hình quản trị công ty - Năm 2012)

Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV số:01/2013/BC-HANOI CITY JSC, ban hành ngày 29/01/2013 báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 Chi tiết

Cv số: 019/2013/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố Cv số: 019/2013/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) ban hành ngày 23/01/2013 Chi tiết

CV Số: 263/2012/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Thành lập công ty con)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 263/2012/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Thành lập công ty con) ban hành ngày 30/11/2012 Chi tiết

CV số: 241/2012/ CV-HANOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin về quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ)

Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV số: 241/2012/ CV-HANOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin về quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ) ban hành ngày 17/10/2012 Chi tiết

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết