CV Số: 01/2014/BC-HANOI CITY JSC (Báo cáo tình hình quản trị công ty - Năm 2013)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 01/2014/BC-HANOI CITY JSC (Báo cáo tình hình quản trị công ty - Năm 2013) ban hành ngày 27/01/2014. Chi tiết

CV số: 245/2013/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (Thành lập Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV số: 245/2013/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (Thành lập Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City) ban hành ngày 09/12/2013. Chi tiết

CV số: 21/2013/CV-NHN (V/v: Công bố đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2013)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV số: 21/2013/CV-NHN (V/v: Công bố đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2013) ban hành ngày 30/7/2013. Chi tiết

CV số: 02/2013/BC-HANOI CITY JSC (Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV số: 02/2013/BC-HANOI CITY JSC (Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013) ban hành ngày 30/7/2013 Chi tiết

CV số: 103/2013/CV-TGĐ-HA NOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội CV số: 103/2013/CV-TGĐ-HA NOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) ban hành ngày 15/05/2013. Chi tiết

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết