CV Số: 078/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 078/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014) ban hành ngày 29/04/2014. Chi tiết

Công ty Cổ phần Phát triển Nam Hà Nội: Tài liệu phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên 2014

Tài liệu phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Hà Nội. Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Chi tiết

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết