Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền. Chi tiết

CV Số: 192/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Quyết định thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông Công ty từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2013)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 192/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Quyết định thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông Công ty từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2013) ban hành ngày 15/09/2014. Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2014)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2014) ban hành ngày 30/07/2014. Chi tiết

CV Số: 098/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Bổ nhiệm cán bộ quản lý)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 098/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Bổ nhiệm cán bộ quản lý) ban hành ngày 05/06/2014. Chi tiết

CV Số: 079/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Cơ cấu lại sở hữu của các công ty con thuộc nhóm Vincom Retail)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 079/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Cơ cấu lại sở hữu của các công ty con thuộc nhóm Vincom Retail) ban hành ngày 28/04/2014. Chi tiết

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết