Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng16:9' 9/5/2017

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Nam Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Mã chứng khoán: NHN

- Mã ISIN: VN000000NHN5

- Mệnh giá: 10,000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2017

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2017

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông

- Nội dung lấy ý kiến: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ công tyTM. Công ty

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Nguyễn Việt Quang

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết