Thông báo về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản15:26' 17/3/2016

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Mã chứng khoán: NHN

- Mã ISIN: VN000000NHN5

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 01/04/2016 đến ngày 02/05/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trân trọng thông báo./.

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Nguyễn Việt Quang

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết