Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201515:9' 15/5/2015

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Trụ sở chính: Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 84.4.39749350

- Fax: 84.4.39749351

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Mã chứng khoán: NHN

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/6/2015 đến ngày 29/6/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo sau tới các cổ đông

- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Trân trọng thông báo./.

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Nguyễn Việt Quang

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết