Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền cho các cổ đông14:37' 10/10/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

-------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền cho các cổ đông

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty Nam Hà Nội”) xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000VNĐ/cổ phiếu

4. Tỷ lệ chi trả cổ tức:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

5. Thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: ngày 30/9/2014

6. Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 10/10/2014

7. Hình thức chi trả cổ tức:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội, địa chỉ tại Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/10/2014. Khi đi vui lòng xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân và Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

Lưu ý: Công ty sẽ khấu trừ Thuế TNCN đối với cổ tức được nhận của mỗi cổ đông là 5% (theo quy định của Pháp luật Việt Nam).

Trân trọng thông báo./.

TM.Hội đồng quản trị

Chủ tịch

(Đã ký)

VŨ ĐỨC THẾ

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết