CV Số: 192/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Quyết định thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông Công ty từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2013)17:22' 15/9/2014

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 192/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Quyết định thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông Công ty từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2013) ban hành ngày 15/09/2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết