CV Số: 078/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)17:30' 29/4/2014

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 078/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014) ban hành ngày 29/04/2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết