Thông báo chốt danh sách cổ đông để Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201313:57' 9/2/2013

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Trụ sở chính: Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: (84 – 4) 39749350

- Fax: (84 – 4) 39749351

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Mã chứng khoán: NHN

- Mã ISIN: VN000000NHN5

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/3/2013 đến ngày 27/4/2013

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi Thông báo sau tới các cổ đông

- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Trân trọng thông báo./.

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết