Thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201214:11' 26/4/2012

 

 

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội xin thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty như sau:

 Theo quy định của Luật doanh nghiệp, thời hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là trong 4 tháng đầu năm 2012 và có thể gia hạn đến hết tháng 6 nếu được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận.

Để có thêm thời gian chuẩn bị cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và được sự cho phép của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Công ty đã quyết định lùi thời gian tổ chức họp chậm nhất đến tháng 6 năm 2012.

Công ty sẽ gửi Thông báo tới Quý Cổ đông về thời gian họp chính thức sau.

Trân trọng thông báo./.

 

TM.Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT – Vũ Đức Thế

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết