CV Số: 081/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 081/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng) ban hành ngày 18/05/2015 Chi tiết

CV Số: 060/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Gia hạn họp thường niên năm 2015)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 060/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Gia hạn họp thường niên năm 2015) ban hành ngày 17/04/2015. Chi tiết

CV Số: 011/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Thay đổi nhân sự)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 011/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Thay đổi nhân sự) ban hành ngày 03/02/2015. Chi tiết

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết