CV số: 02/2013/BC-HANOI CITY JSC (Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV số: 02/2013/BC-HANOI CITY JSC (Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013) ban hành ngày 30/7/2013 Chi tiết

CV số: 103/2013/CV-TGĐ-HA NOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội CV số: 103/2013/CV-TGĐ-HA NOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) ban hành ngày 15/05/2013. Chi tiết

CV số: 076/2013/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội CV số: 076/2013/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty) ban hành 26/04/2013. Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông để Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Chi tiết

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết