Công ty Cổ phần Phát triển Nam Hà Nội: Tài liệu phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên 2014

Tài liệu phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Hà Nội. Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Chi tiết

CV Số: 01/2014/BC-HANOI CITY JSC (Báo cáo tình hình quản trị công ty - Năm 2013)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 01/2014/BC-HANOI CITY JSC (Báo cáo tình hình quản trị công ty - Năm 2013) ban hành ngày 27/01/2014. Chi tiết

CV số: 245/2013/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (Thành lập Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV số: 245/2013/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (Thành lập Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City) ban hành ngày 09/12/2013. Chi tiết

CV số: 21/2013/CV-NHN (V/v: Công bố đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2013)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV số: 21/2013/CV-NHN (V/v: Công bố đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2013) ban hành ngày 30/7/2013. Chi tiết

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết